vorige
volgende
inhoudstafel


Hoofdstuk 8: Het testen van de applicatie (test fase)

8.1 Inleiding

Het ontwikkelen van een applicatie gebeurt steeds aan de hand van een aantal stappen. Tot nu toe zijn reeds het conceptuele idee, de ontwikkeling van het deck en het schrijven van de WMLScriptfunctie besproken. Ook het opzetten van de site (deployment fase) is reeds gebeurd. Toch moeten nog een aantal taken uitgevoerd worden, waaronder het testen en het registreren van de applicatie (zie hoofdstuk 9).

Wanneer men besluit om een applicatie on-line te plaatsen, is het een vereiste dat er geen fouten in de applicatie zitten. Daarom ook dat de testfase in het proces van applicatieontwikkeling zeer belangrijk is. Het testen omvat verschillende taken. De eerste opdracht is het testen van de applicatie in de ontwikkelomgeving zelf. Het kan hierbij gaan om het controleren of de juiste links zijn gemaakt, de variabelen juist zijn gedeclareerd en overeenstemmen met de scriptfunctie, nagaan hoe de navigatie in het deck is georganiseerd en of ze conform is aan de standaarden van duidelijke en efficiŽnte navigatie. De verantwoordelijkheid van deze en andere taken ligt bij de ontwikkelaar, en deze laatste zal het dan ook niet nalaten om bovengenoemde elementen grondig en uitvoerig te testen.

Maar ook het tweede luik is niet onbelangrijk. Daarin gaat de ontwikkelaar na of zijn applicatie voldoet aan de ontwerptechnische normen die door de gezaggevende instanties worden opgelegd. Zaken zoals een goede XML documentdeclaratie en het gebruik van algemeen aanvaarde tags en elementen komen hier aan de orde. Deze test kan online gebeuren, en ook hier bestaan heel wat organisaties die dit mogelijk maken. Dat tweede luik wordt in dit hoofdstuk behandeld. De lezer kan te weten komen hoe een applicatie on-line kan worden getest, en welke feedback kan verkregen worden.

8.2 Vereisten

De enige vereiste die gesteld wordt om een applicatie te testen is dat deze reeds on-line staat, wat dus concreet betekent dat men beschikt over een URL waar de applicatie kan worden gevonden. Maar dat is geen enkel probleem, vermits we in de deployment fase, bij het opzetten van de site, een URL hebben bekomen.

8.3 Waar testen

Opnieuw bestaat er hier een zeer ruime keuze aan organisaties die on-line testers aanbieden. De test die in dit werk gebruikt wordt bevindt zich op volgende URL:

  http://www.anywhereyougo.com

De keuze is bepaald in samenhang met de registratie va de applicatie.

In hoofdstuk 9 gaan we de applicatie registreren, zodat we het eigendomsrecht ervan bezitten en tevens een certificaat ontvangen dat de applicatie is ontwikkeld conform de normen van het WAP Forum, de instantie die instaat voor de ontwikkeling van de standaarden.

Om een ontwikkelde applicatie te kunnen registreren, wordt vereist dat de applicatie on-line getest mag worden. Daarvoor verwijst het WAP Forum naar de test die hier gebruikt wordt. Dat sluit niet uit dat er andere testen op de markt beschikbaar zijn, maar door deze strategische keuze wordt het proces van registratie straks ook eenvoudiger.

De volgende paragraaf toont de lezer hoe een ontwikkelde applicatie on-line kan worden getest.

8.4 Hoe testen

Surf vooreerst naar de bovengenoemde site. Wanneer men in de hoofdpagina komt, is er bovenaan rechts een dialoogvenster Key Resources beschikbaar waarin men kan kiezen voor de eerste optie: Online Wap testing.

Figuur 37: de online WAP test

Heeft men deze link aangeklikt, dan komt men in onderstaand scherm terecht waar de gegevens van de te testen site moeten worden ingevoerd. Hier wordt ook het belang duidelijk van de vereiste die in het begin van het hoofdstuk werd gesteld: staat de site niet on-line, dan kan ze ook niet worden getest.

Figuur 38: Test Dialog Box

Men geeft dus de volledige URL in van de applicatie (zoals op de figuur is getoond). Belangrijk is dat steeds een WML-bestand wordt opgegeven!

Vervolgens kan worden aangeduid welke tests uitgevoerd zullen worden in het venster Available Tests. Het is zeker en vast aan te raden om ze allemaal te kiezen, vermits WAP nog in kinderschoenen staat en niet alle toestellen over dezelfde opties en mogelijkheden beschikken. Zo krijgt men zekerheid dat de applicatie aan de basisvereisten zal voldoen, en op alle WAP-toestellen zal kunnen gebruikt worden, onafhankelijk van de ontwikkelomgeving.

Tenslotte geeft men aan hoeveel decks er moeten worden gecontroleerd. Het is immers mogelijk dat op dezelfde wapsite meerdere applicaties kunnen staan.

Dan rest er de gebruiker enkel nog het indrukken van de knop Submit Query, om de test te laten beginnen.

8.5 Resultaat

Wanneer men alle bovenstaande stappen heeft doorlopen, krijgt men in een volgend scherm de resultaten van de test. Onderstaande figuur illustreert dit:

Figuur 39: Result Dialog Box

Het resultaat vertelt waartegen eventueel is gezondigd, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden gemaakt om de fouten op te lossen. Is de applicatie volgens de regels van de kunst gecodeerd, dan krijgt men het resultaat als weergegeven in bovenstaande figuur: de applicatie voldoet aan alle tests en is dus klaar voor het grote publiek.

Om dit hoofdstuk te beëindigen, geven we kort nog wat duiding bij de belangrijkste testresultaten:

Boodschap Betekenis
This deck compiled would be approximately 171 bytes in size. Zoals vermeld wordt zoín deck gecompileerd in een compacter formaat om de transmissie zo efficiŽnt mogelijk te maken. De grootte van het pakket dat naar het toestel zal worden verstuurd als men van de applicatie wil gebruik maken is 171 bytes.
Document validated against the DTD. Hier wordt nagegaan of het document (het deck) een geldige Document Type Declaration heeft. Dit is belangrijk omdat het document afstamt van XML en daar dus compatibel mee moet zijn.

vorige
volgende
inhoudstafel