* STER *


Organisatie van de informatiefunctie

Lieven Smits

Alle rechten op deze tekst blijven voorbehouden aan de auteur.

Denkvragen

 1. Bestudeer onderstaand organigram. Signaleer twee punten die de IT-organisatie kwetsbaar maken in een context van hoge, snel wisselende gebruikers-eisen. algemene directie; productie, financien, personeel, S en M; informatica...
  voorbeeld-antwoord
 2. Geef drie belangrijke clausules die zouden kunnen voorkomen in een Service Level Agreement (SLA) op een hogeschool (telkens hoogstens 50 woorden).
  voorbeeld-antwoord

Voorbeelden van antwoorden

 1. Bestudeer onderstaand organigram. Signaleer twee punten die de IT-organisatie kwetsbaar maken in een context van hoge, snel wisselende gebruikers-eisen. algemene directie; productie, financien, personeel, S en M; informatica...

  voorbeeld-antwoord

  Het informatica-departement ressorteert volledig onder de afdeling financiën. Dit veroorzaakt een belangenconflict bij de directeur financiën inzake de prioriteiten en begrotingen van de projecten. In extreme gevallen zou de onderneming competitief nadeel kunnen ondervinden doordat de produktie, het personeelsbeleid en de marketing moeten gebeuren aan de hand van onvolledige of verouderde informatie.

  Bij de ontwikkeling van informatiesystemen hanteert men een organisatorische scheiding tussen systeemanalyse en systeembouw. Dit is een beproefde methode, waarvan echter gebleken is dat ze moeilijk bestand is tegen snel wisselende systeemvereisten. Er is een reëel risico dat de systemen reeds verouderd (dus ineffectief) zullen zijn op de dag van hun ingebruikname.

 2. Geef drie belangrijke clausules die zouden kunnen voorkomen in een Service Level Agreement (SLA) op de EHSAL (telkens hoogstens 50 woorden).

  voorbeeld-antwoord

  We geven een vijftal voorbeelden van afspraken, het merendeel fictief of aangepast:
  1. De dienst informatica koopt en installeert PCs op vraag van de andere diensten en richtingsraden. De dienst informatica selecteert zelf een leverancier volgens prijs, leveringsvoorwaarden en ondersteuning. Behoudens overmacht gebeurt de installatie binnen de maand na bestelling.
  2. Alle bedrijfskritische administratieve toepassingen, waaronder (niet-uitputtend): lokalenbeheer en lesroosters, studentenadministratie, personeelsadministratie, boekhouding, worden intern ontwikkeld door de dienst informatica. Hierbij wordt een gebruikersdossier opgesteld volgens de standaarden beschreven in appendix E.
  3. Het staat de diensten en richtingen vrij, eigen ontwikkeling te doen en pakketten aan te kopen voor niet-kritische toepassingen. Bij de installatie wordt de dienst informatica zonder vertraging op de hoogte gesteld. Op PCs waarop dergelijke 'eigen' toepassingen draaien, is de betrokken dienst of richtingsraad zelf verantwoordelijk voor het software-onderhoud, met uitzondering van systeem- en netwerksoftware. Bij herhaalde ernstige problemen kan de dienst informatica beslissen, de PC los te koppelen van het netwerk.
  4. Het NT-netwerk wordt beheerd door de dienst informatica. Uitsluitend leden van de dienst informatica kunnen beschikken over administratieve privileges op dit netwerk.
  5. Docenten die een examen organiseren waarvoor het NT-netwerk nodig is, melden dit ten laatste één maand op voorhand aan de dienst informatica. Tijdens het examen is permanent een lid van de dienst beschikbaar voor ondersteuning inzake gebruikersadministratie en herstel van kleine pannes.


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!