* STER *


Management support systems

Lieven Smits

Alle rechten op deze tekst blijven voorbehouden aan de auteur.

Denkvragen

 1. Modellen vallen uiteen in drie categorieën naargelang van de mate van abstractie. Breng elk van onderstaande types van modellen onder in één van de categorieën.
 2. Geef concrete voorbeelden van taken van een IT-manager die thuishoren in de drie categorieën volgens Mintzberg (1993) (één voorbeeld per categorie - telkens max. 50 woorden).
 3. Volgens H. Simon (1977) komt een beslissing tot stand in drie fasen: intelligence/design/choice. In welke fase(n) wordt een model opgebouwd van de realiteit ? In welke fase(n) vindt de implementatie van de beslissing plaats ?
 4. Hierna geven we vier probleemsituaties waarbij een manager automatische ondersteuning zou kunnen gebruiken. Welk van de volgende vijf types ondersteuning: zou je aanbevelen ? Waarom (telkens max. 50 woorden) ?
  1. Maandelijkse rapportering over de stilstanden van de afvullijnen (waar de bierflesjes worden gevuld) in een brouwerij. Van elke stilstand wordt de oorzaak, het tijdstip en de eventuele oplossing vermeld.
  2. Onderzoek naar de invloed van de weersomstandigheden (temperatuur, neerslag), het seizoen en de economische conjunctuur (standaard-parameters van de Nationale Bank) op de vorming van files op de Vlaamse autosnelwegen.
  3. Analyse van de verlofregeling van Belgische federale ambtenaren, waarbij gaandeweg bestaande wetteksten moeten worden omgezet in strikte logische regels. Opsporen van tegenstrijdigheden in de diverse wetten, besluiten en omzendbrieven.
  4. Toetsing van de geconsolideerde periodieke resultaten van de verschillende afdelingen van een multinational aan de vooropgestelde doelen en kritische succesfactoren. Signaleren van belangrijke afwijkingen. Eventueel sterk afwijkende resultaten moeten in nader detail worden geanalyseerd (zgn. drill-down). Belangrijke trends moeten visueel kunnen worden weergegeven.
 5. Ontwerp een eenvoudig model voor de kosten/baten-analyse van de verbreding van een autosnelweg. Geef aan wat de diverse types van veranderlijken zijn.

* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!